Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

Projekt nr RPMA.10.03.01-14-d999/20 "Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim" realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.


Projekt skierowany jest do 123 uczniów technikum, w tym:
•  35 uczniów ZSP w Baranowie (25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 10 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
•  40 uczniów ZSP w Łysych (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
• 20 uczniów w ZSP w Kadzidle (12 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu),
•  28 uczniów w ZSP w Myszyńcu (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu).

Celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez realizację zajęć specjalistycznych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, wsparcia uczniów dotyczącego doradztwa zawodowego, a także staży uczniowskich u pracodawców z regionu.

Okres realizacji projektu: 1.04.2021  r. - 31.08.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 1 399 038,00 zł, Łączna wartość dofinansowania: 1 189 182,30 zł

2012-2013 Młode Kadry

MŁODE KADRY - NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Wzorem ubiegłego roku szkolnego, także i w tym roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "Młode kadry - nasza przyszłość", który ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany we współpracy z Profile School of Fluent English i trwa od 01.09.2011r. do 31.08.2014r. Oprócz Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie projektem "Młode kadry - nasza przyszłość" objętych jest jeszcze sześć szkół naszego powiatu.

  • zajecia_pozalekcyjne (1)

W naszej szkole zajęcia projektowe realizowane są w trzech grupach:
I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z uczniami klasy IV TTŻ prowadzone przez panią Barbarę Płoską;
II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego z uczniami klasy III TA prowadzone przez panią Olgę Skrobecką;
III - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu z uczniami klasy II TA prowadzone przez panią Annę Jurczak.
Łączna liczba godzin do przepracowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi:
Matematyka - 78 godzin.
Język angielski - 78 godzin.
Przedmioty zawodowe - 62 godziny.
W ramach projektu zakupiono podręczniki do poszczególnych przedmiotów oraz zorganizowano odwożenie uczniów do domu po zajęciach.

2005-2006 Pracownia chemiczno-technologiczna

W roku 2005/2006 w ramach projektu „PHARE 2003 – modernizacja oferty edukacyjnej” przygotowano pracownię chemiczno – technologiczną z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjno - analitycznym, szkoła uzyskała na ten cel 157 000 zł wsparcia.

  • pracownia_chemiczna (1)

2011-2012 zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu

W Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie  w roku szkolnym 2012/2013 są realizowane dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu. Szkoła nawiązała współpracę z PROFILE school of Fluent English i chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu pt. „Młode kadry – nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczy w sumie 33 osoby (12 – matematyka, 9 – język angielski, 12 – zajęcia z przedmiotów zawodowych). Wszyscy uczniowie mają zapewniony powrót z zajęć do domów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych: panią Barbarę Płoską, panią Olgę Skrobecką i panią Annę Jurczak.
Uczniowie czwartej klasy Technikum uczęszczają na zajęcia z matematyki, w trakcie których, przygotowują się do egzaminu maturalnego. Czas na zajęciach wykorzystują
na rozwiązywanie zadań testowych, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi
z otrzymanych zbiorów. Analizują zadania z arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych.
Ich młodsi koledzy i koleżanki z klasy trzeciej Technikum dodatkowe zajęcia mają z języka angielskiego. Atrakcyjne podręczniki, karty pracy, pełne wyposażenie pracowni językowej
i profesjonalne przygotowanie nauczyciela zachęcają uczniów do aktywnego
i systematycznego udziału w zajęciach.
W zajęciach z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu biorą udział uczniowie drugiej klasy technikum.

2002-2003 Pracownia komputerowa

Pod koniec roku szkolnego 2002/2003 szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu "Pracownia internetowa w każdej szkole 2002" - 20 komputerów, serwerownię i drukarkę wielofunkcyjną. W ten sposób powstała pracownia komputerowa na 15 stanowisk uczniowskich i stanowisko dla nauczyciela oraz multimedialne centrum informacji z biblioteką.

  • komputerowa (1)