Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

Projekt nr RPMA.10.03.01-14-d999/20 "Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim" realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.


Projekt skierowany jest do 123 uczniów technikum, w tym:
•  35 uczniów ZSP w Baranowie (25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 10 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
•  40 uczniów ZSP w Łysych (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
• 20 uczniów w ZSP w Kadzidle (12 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu),
•  28 uczniów w ZSP w Myszyńcu (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu).

Celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez realizację zajęć specjalistycznych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, wsparcia uczniów dotyczącego doradztwa zawodowego, a także staży uczniowskich u pracodawców z regionu.

Okres realizacji projektu: 1.04.2021  r. - 31.08.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 1 399 038,00 zł, Łączna wartość dofinansowania: 1 189 182,30 zł